11. seja Občinskega sveta

4 julija, 20242min219

11. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MEDVODE
Seja je potekala dne 03.07.2024 ob 16.30

DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Predlog zapisnika 10. seje občinskega sveta
3. Poročilo o realizaciji sklepov 10. seje občinskega sveta
4. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Pirniče
5. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Medvode
6. Predlog Sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata članici Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode zaradi odstopa in predlog Sklepa o imenovanju nadomestne članice Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode
7. Predlog Odloka o spremembah Odloka o višinah plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev, predsednika in članov nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta
8. Predlog Sklepa o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
9. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ME_1183
10. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Medvode
11. Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode
12. Predlog Sklepa o izbrisu zaznamb grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. 1973 Medvode, k.o. 1976 Preska in k.o. 1981 Golo Brdo
13. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Vsi nagovori župana Občine Medvode Nejca Smoleta v letošnjem letu so namenjeni razmisleku o tem, kaj nas povezuje v skupnost. Tako je bilo tudi na slavnostni seji in še prej ob dnevu državnost. Na podlagi desetletja in pol vsakodnevnega spremljanja dela v skupnosti meni, da skupnosti ne dela denar in da ni rečeno, da je […]