Po 12. seji Občinskega sveta

20 novembra, 20202min23

Sredina 12. seja občinskega sveta je zaradi epidemije kovida potekala s pomočjo spletnega orodja Microsoft teams, ki ga tudi drugače za komuniciranje uporabljajo zaposleni na Občini Medvode. Za sejo občinskega sveta so tako uporabili orodje, ki ga je nekateri svetniki že poznajo, za nekatere pa je bil to neke vrste skok v novo informacijsko tehnologijo. Lahko rečemo, da uspešen, saj je bila seja izpeljana skoraj brez težav ter tudi v skladu z dnevnim redom.

Na seji so svetniki tako Imenovali predstavnika Občine Medvode v Svet OI JSKD Ljubljana – okolica, to je postal Gregor Rozman, predstavnik Občine Medvode v Razvojni svet LUR pa je župan Nejc Smole.

Sprejeli so tudi odloke o komunalnih odpadkih ter kategorizaciji občinskih cest in tudi Odlok o priznanjih Občine Medvode.

V točki Pobude in vprašanja je bil največkrat omenjen dopis večih občinskih svetnikov o koncesiji za lekarniško dejavnost. Seveda pa je bilo več pobud in pohval namenjenih cestni problematiki, tako je Nada Prešeren izpostavila problematiko cest v Pirničah ob gradnji kanalizacije, Cvetka Žigan je k tej problematiki dodala še vprašanje v zvezi z javno razsvetljavo v delu Spodnjih Pirnič od Štefanca do pod Šmarne gore, trije svetniki pa so pohvalili komunalne aktivnosti. Mirko Javeršek postavitev hitrostnih ovir, Lado Vidmar dobro urejanje cest in pripravo na zimsko službo, Ivan Špenko pa urejanje pločnika med Hrašami in Zapogami. Dragan Djukič pa je ponovno želel pojasnila v zvezi s prestavitvijo plinske postaje na sotočju, informacije o asfaltiranju zgornje plasti asfalta v Zbiljskem gaju ter problematiko dveh svetnikov, ki imata težave s pridobitvijo sredstev, ki svetnikom pripadajo za opravljanje svetniške dejavnosti.

Celotno sejo ji lahko ogledate:


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Dve vrsti razlogov sta za spremembo obstoječega Odloka o obdelavi določenih vrst odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov – bodisi, da gre za uskladitev z določbami novega Odloka o zibiranju komunalnih odpadkov ali pa za uskladitev z dejstvi. In dejstvo je, da se je lansko leto javno podjetje Snaga pripojilo k Voki […]